Створення: 13.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Мороз Олександр Миколайович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї"
       Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04638917
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Р. Люксембург, 6
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 22-52-35, (0552) 22-52-35
        Електронна поштова адреса емітента 125_uptk@atrep.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) uvtk.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду в в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiод дивiденди не виплачувались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, щотво не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробнича. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв ЦП вiдсутня у зв'язку з тим, що форма iснування акцiй бездокументарна.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПрАТ "УВТК"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 722640
   Дата видачі 28.12.1998
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 10373.00
   Сплачений статутний капітал 10373.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Херсон"
   МФО банку 352286 Рахунок 26008301753445
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   26.61.1 ВИРОБНИЦТВО ЗБIРНИХ БЕТОННИХ ТА ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 4 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом склала - осiб, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за звiтний перiод становила - особа. Розмiр фонду оплати працi зменшився та за 2011 рiк склав 111,5 тис. грн. Кошти на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства у звiтному перiодi товариством не видiлялися.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   10.03.2011
   95
   пропозицiй вiд акцiонерiв за 30 днiв до проведення зборiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надiйшло.
   Згiдно повiдомлення про скликання загальних зборiв товариства порядок денний такий:
   1. Обрання робочих органiв зборiв: робочої президiї, лiчильної комiсiї.
   2. Затвердження звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.
   3. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   4. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2010р.
   5. Вiдчуження майна ЗАТ "УВТК" на користь третiх осiб.
   6. Приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   7. Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства.
   8. Обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   9. Визначення дати закриття реєстру та припинення дiї договору на ведення реєстру.
   10. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
   11. Прийняття нової редакуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   12. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   13. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.

   Рiшення, прийнятi з питань порядку денного:
   1. Головою зборiв обрати представника реєстратора Тєкучова В.Г. а секретарем обрати Мороза О.М.
   2. звiт наглядової ради затвердити, роботу ради визнати задовiльною.
   3. звiт та висновок РК прийняти до вiдома, роботу РК визнати задовiльною.
   4. затвердити рiчний звiт правлiння, баланс товариства за 2010р., фактичне використання коштiв за 2010р. В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати. Збитки товариства покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
   5. рiшення про вiдчуження майна товариства не приймати.
   6. змiнити найменування товариства "Закрите акцiонерне товариство "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї" на "Приватне акцiонерне товариство "Управлiння виробничо-технологiчної ацiї" (скорочено ПрАТ "УВТК").
   7. Перевести випуск акцiй ЗАТ "УВТК" iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iсну-вання, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
   Реквiзити емiтента: Закрите акцiонерне товариство "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї" (ЗАТ "УВТК"), код ЄДРПОУ 04638917; св. про держреєстрацiю А00 №210939 видане 28.12.1998р. ВК Херсонської мiськради, адреса 73027 м.Херсон, вул.Р.Люксембург, 6; тлф 0552223581.
   Призначити посадових осiб, якi мають право дiяти вiд iменi емiтента в процесi дематерiалiзацiї випуску акцiй без доручення: директор - Мороз Олександр Миколайович.
   Реквiзити випуску ЦП документарної форми iснування, щодо яких прийнято рiшення про де матерiалi-зацiю: акцiї iменнi простi; свiдоцтво про реєстрацiю випуску №207/21/1/99 вiд 03.09.1999р., видане Херсон-ським ТУДКЦПФР, код випуску UA2100431103; номiнальна вартiсть акцiї 0,50грн.; кiлькiсть 20746шт.; загальна номiнальна вартiсть 10373грн.
   8. обрати депозитарiєм, який буде обслуговуват акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест".
   Реквiзити депозитарiя, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо яких прийнято рiшення про демате-рiалiзацiю:
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (ВАТ "НДУ"), код ЄДРПОУ 30370711, св. про держреєстрацiю А00 №020227, видане 17.05.99 Шевченкiвською РДА м.Києва, адреса 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3; тлф 0442791078; лiцензiя на провадження дiяльностi депозитарiю ЦП: АВ №189650, видана 19.09.06 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 19.09.06-19.09.16.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з ВАТ "НДУ" про обслуговування емiсiї акцiй.
   Реквiзити зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй:
   Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест" (фта-Iнвест"); код ЄДРПОУ 22760119; св. про держреєстрацiю А01 № 617870, видане 25.07.95 ВК Херсонської мiськради; адреса м.Херсон, вул.Петренка, д.18; тлф 0552417245; лiцензiя на провадження дiяльностi зберiгача ЦП: АВ №534033, вида-на 01.06.10 ДКЦПФР; строк дiї лiцензiї 01.06.10-01.06.15.
   Керiвнику виконавчого органу товариства надати повноваження на пiдписання договору з АТЗТ "Нафта-Iнвест" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах товариства в бездокументарнiй формi.
   9. визначити дату закриття реєстру та припинення ведення реєстру: 08.06.2011р. Пiсля цiєї дати проведення будь-яких операцiй у системi реєстру власникiв IЦП дематерiалiзованого випуску не здiйснюється. Ця дата є датою припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ "Скiф" № 128/1-р вiд 02.03.2010р. Процедуру закриття реєстру, зберiгання документiв системи реєстру протягом встановленого законодавством термiну та передачу копiй реєстру емiтенту здiйснити вiдповiдно до умов договору на ведення реєстру з реєстратором.
   визату припинення здiйснення операцiй знерухомлення, матерiалiзацiї, пере-мiщення щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв в системi реєстру: 29.05.11. Пiсля цiєї дати проведення операцiй щодо особових рахункiв номiнальних утримувачiв у системi реєстру власникiв IЦП дематерiалiзованого випуску, не здiйснюється.
   Визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.
   10. персональне повiдомлення усiх зареєстрованих осiб в реєстрi власникiв IЦП випуску, що дематерiалiзується про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, складене вiд-повiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiвника виконавчого органу управлiння товариства.
   11. а) затвердити та прийняти нову рстатуту ПрАТ "УВТК" у зв'язку з приведенням його у вiдповi-днiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства";
   б) доручити керiвнику виконавчого органу товариства вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту товариства та органiзувати його державну реєстрацiю.
   12. - обрати наглядову раду ПрАТ "УВТК" на термiн 3 роки в складi 2 осiб, головою ради обрати Шахваревського Павла Iвановича, членом ради - акцiонера Лебедєва Юрiя Павловича.
   - утворити одноосiбний фiнансово контролюючий орган ПрАТ "УВТК" термiном на 3 роки - Ревiзора. Ревiзором товариства обрати акцiонера Ткаченко Вадима В'ячеславовича.
   - обрати одноосiбний виконавчий орган ПрАТ "УВТК" - Директор - в особi Мороза Олександра Мико-лайовича на термiн до переобрання або загальними зборами, або, вiдповiдно до статуту товариства, Нагля-довою радою;
   - доручити головi наглядової ради пiдписати вiд iменi товариства трудовий договiр з новообраним Директором.
   13. - вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередлити правочини, якi можуть вчинятися ПрАТ "УВТК" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяль-ностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, дого-ворiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, орен-ди, та iнших договорiв, за якими ПрАТ "УВТК" виступає будь-якою iз сторiн, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товарист-ва, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсот-кової ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства.    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський Облрембудтрест" 01293116 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, вул. 9 Сiчня, 32/30   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   102 фiзичнi особи д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова Наглядової ради  Шахваревський Павло Iванович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 31.10.2008 12 491 60.20919695363% 12 491 
   Член Наглядової ради  Лебедєв Юрiй Павлович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 31.10.2008 30 0.14460618915% 30 
   Ревiзор  Ткаченко Вадим В'ячеславович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 31.10.2008 5 0.02410103152%
   Усього   12 526 60.37790417430 % 12 526 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мороз Олександр Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1962
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський облрембудтрест", перший заступник голови ВАТ- член Дирекцiї.
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 10.03.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шахваревський Павло Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1957
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТД "Радтех-трейд", менеджер.
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду ТД "Радтех-трейд", менеджер. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 10.03.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лебедєв Юрiй Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 0
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Iнформацiя щодо року народження, пiдприємства та посади, яку обiймала та обiймає особа, вiдсутня. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 10.03.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ткаченко Вадим Вячеславович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Вища.
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "УВТК", директор
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Iнформацiя щодо пiдприємства та посади, яку обiймає особа, вiдсутня. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 10.03.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зе має.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 31.10.2008 12 491 60 12 491 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 23.03.2010 7 053 34 7 053 0 0 0
   Усього  19 544 94 19 544 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, вул.Петренка, д.18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Приватне акцiонерне товариство "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї" є правонаступником ЗАТ "УВТК", створеного в процесi приватизацiї.
   Закрите акцiонерне товариство "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї" створено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Херсонський облрембудтрест" (протокол №2 вiд 17.03.95) та рiшення загальних зборiв засновникiв товариства (протокол №2 вiд 02.03.95) у зв'язку з перейменуванням ДП ВАТ "Херсонський облрембудтрест".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство у своєму складi немає.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
   Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
   щодо фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї" станом на 31.12.2011 року

   Акцiонерам Товариства
   1. Основнi вiдомостi про емiтента:
   " Органiзацiйно-правова форма - приватне акцiонерне товариство;
   " Повна назва: приватне акцiонерне товариство "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї";
   " Код за ЄДРПОУ: 04638917;
   " Юридична адреса: 73027,м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 6;
   " Телефон: 0552 456236,456280;
   " Дата державної реєстрацiї: зареєстровано виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради, свiдоцтво А00 № 210939вiд 28.12.1998р;
   " Розрахунковий рахунок №26008301753445, фiлiя "Вiддiлення ПАТ ПIБ", МФО 352286;
   Основнi види дiяльностi:
   " 26.61.1 Виробництво збiрних бта залiзобетонних виробiв;
   " 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна).

   2. Опис обсягу аудиторської перевiрки
   Аудит проводився у вiдповiдностi iз Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", введеним в дiю Постановою ВР України вiд 22.04.1993р., Закону України " Про акцiонернi товариства "( iз змiнами та доповненнями до нього), "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 та Мiжнародних стандартiв аудиту, а саме: МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведенi аудиту аудитi" . Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й використання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiттєвих викривлень.
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
   При складаннi угоди на перевiрку по пiдтвердженню достовiрностi фiнансової звiтностi визначено розмiр суттєвостi помилки згiдно Мiжнародного стандарту аудиту № 320. Розмiр суттєвостi х помилок визначався аудиторами виходячи з вiдношення встановленого в ходi аудиту вiдхилення згiдно професiйного погляду аудитора у вiдповiдностi з МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведенi аудиту аудитi". Перевiрка здiйснювалась iз застосуванням вибiркового методу аналiзу первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту аудиту № 530 "Аудиторська вибiрка" та рекомендацiй Аудиторської палати України.
   Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що при складанi фiнансової звiтностi не має суттєвих помилок(викривлень). Незалежнi процедури перевiрки проводилися для отримання доказовостi повноти, точностi i правдивостi даних, котрi обробляються системою облiку приватного акцiонерного товариства "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї". Окремi частини даного висновку не можуть трактуватися роздiльно, а тiльки в логiчно-послiдовному зв"язку з повним текстом даного документу, приймаючии всi наведенi в ньому припущення та обмеження.
   Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi при формуваннi фiнансової звiтностi суттєвих помилок.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї розкритої при формуваннi фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосування принципiв облiку чинному законодавству при формуваннi фiнансової звiтностi .
   Масштаб перевiрки визначений угодою, згiдно з якою перевiрялось формування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року.
   Пiд час аудиту зроблено дослiдження доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансових звiтах, дано оцiнку вiдповiдностi застосованих керiвництвом товариства принципiв облiку чинним нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
   В ходi проведення аудиту були розглянутi наступнiти:
   - Статут товариства; Баланс станом на 31.12.2011рЗвiт про фiнансовi результати за 2011рiк
   - фiнансовий звiт "Баланс" станом на 31 грудня 2011 року ( (форма 1-м) складений вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва");
   - фiнансовий звiт "Звiт про фiнансовi результати" за 2011 рiк (форма 2-м) складений вiдповiдно до вимог П(С)БО 25);
   - головна книга, журнали-ордери та iншi регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року;
   - договори фiнансово-господарської дiяльностi (вибiрково);
   - первиннi документи (вибiрково).
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.
   Управлiнський персонал приватного акцiонерного товариства "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впроваджвикористання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
   Вiдповiдальнiсть аудитора
   Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.
   Висловлення думки щодо повного комплекту фiнансової звiтностi .
   Незалежний аудитор провiв аудиторську перевiрку повного комплекту фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї", а саме Баланс станом на 31.12.2011р.(форма 1-м) складений вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малоиємництва",Звiт про фiнансовi результати за 2011рiк (форма 2-м) складений вiдповiдно до вимог П(С)БО 25. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал акцiонерного товариства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.
   Враховуючи вищенаведене та у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" та ", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", аудитор може стверджувати, що для пiдготовки фiнансових звiтiв використано концептуальну основу фiнансової звiтностi, встановлену законодавством України, зокрема Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та iншими нормативними актами України.
   Проведену перевiрку оформлено аудиторським висновком вiдповiдно до вимог вiдповiдно до Законiв України "Про аудиторську дiял "Про акцiонернi товариства", "Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики", прийнятих рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 №122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" та "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року.
   Отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
   Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно - правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.
   Повний комплекту фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк в цiлому вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової i", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 31.03.1999 року № 87.
   Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв станом на 31 грудня 2011 року, але через характер облiкових записiв аудитор мав змогу пiдтвердити вартiсть, кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. На думку аудитора, надана iнформацiя дає реальне й повне уявлення про наявний склад активiв та пасивiв, що перевiряється. Фiнансова звiтнiсть Товариства в усiх суттєвих аспектах пiдготовлена у вiдповiдностi до українського законодавства i нормативних актiв, що регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку й складання фiнансової звiтностi в Українi, нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку та прийнятою облiковою полiтикою Товариства. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно й повно подає iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011року.

   Додатковий роздiл щодо вимог законодавчих та нормативних а Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 року "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевих позик) ":
   1. На думку аудитора, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.
   2. На думку аудитора, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
   3. З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України аудитором розраховано вартiсть чистих активiв Товариства станом на звiтну дату Балансу. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром Статутного капiталу Товариства виявлено, що сума активiв по балансу складає 615,9тис.грн., а сума зобов'ладає 938,0тис.грн. виходячи з цього вартiсть чистих активiв має вiд'ємне значення i дорiвнює 322,1тис.грн. Розмiр вартостi ЧА менше розмiру статутного капiталу на 332,5тис.грн.
   4. Станом на звiтну дату простроченi зобов'язання за векселями - не облiковуються. Зобов'язання по iпотечним цiнним паперам не облiковуються.
   5. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого збитку вiдображено у формi №2 "Звiт про фiнансовi результати" i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема № 15 "Доходи", № 16 "Витрати". В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2011 рiк становить 3,1 тис. грн., отриманий головним чином вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку. Фiнансовi результати дiяльностi ПрАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечнимцiями.
   6. Вiдповiдно до наданих Товариством даних, протягом звiтного перiоду невiдбулись дiї, що визначенi у частинi I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". У звiтному перiодi факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi вiдсутнi.
   Твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї , якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") на протязi 2011 року не вiдбувались - наведено достовiрно.
   7. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку не призведено, так як цi показники для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
   8. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.
   9. Станом на звiтну дату Товариство не має в уi активiв недержавних пенсiйних фондiв
   10. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено.
   11. Стан корпоративного управлiння приватного акцiонерного товариства "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї" вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
   12.При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.

   Основнi вiдомостi про аудитора
   oприватний пiдприємець - аудитор Верчук Валерiй Iванович;
   oiдентифiкацiйний номер -2353901918;
   oсвiдоцтво про включення до Реєстру аких фiрм та аудиторiв № 4005 вiд 31 травня 2007року;
   oсертифiкат аудитора А № 006239 виданий аудиторською палатою України 26.04.2007року;
   oмiсцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 193-а, кв.24;
   oтел.: 050 5982612, факс (0552) 515406: v.i.verchuk@rambler.ru.
   Аудит проведено вiдповiдно до договору № 06/01-12 вiд 15 сiчня 2012 р..
   Перевiрка здiйснена з 20 березня по 17 квiтня 2012 р.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005

   Не змiнюючи думку, аудитор звертає увагу на iнформацiю, що подана нижче:

   Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   1. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї).
   При перевiрцi правильностi облiку основних фондiв використанi данi регiстрiв синтетичного облiку i первиннентiв по руху основнi засоби (балансовi рахунки 10 "ОФ", 12 "Нематерiальнi активи", 13 "Нарахування зносу", 15 "Капiтальнi iнвестицiї").
   Станом на 31 грудня 2011року за даними балансу Товариства рахується:
   " по первiснiй вартостi 1796,1тис.грн.;
   " нарахований знос 1467,1тис.грн.;
   " залишкова вартiсть 329,0тис.грн..
   Данi аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
   Крiм того в облiку облiковуються iншi необоротнi активи в сумi 1550,0тис.грн.
   Данi аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
   2. Облiк запасiв.
   Станом на 31 грудня 2011року, за даними балансу Товариства облiковуються наступнi запаси:
   - виробничих запасiв на суму 8,7тис.грн.;
   - готової продукцiї 22,9тис.грн.
   Запаси утримуються для використання пiд час здiйснення господарської дiяльностi, а також управлiння Товариствоаявнi запаси визнанi активами вiрно, оцiнка та класифiкацiя запасiв вiдповiдають вимогам П(С)БО 9 "Запаси", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.1999р.Операцiї з придбання матерiальних цiнностей проведенi згiдно вимог чинного законодавства України, на пiдставi первинних документiв (накладнi, товарнi чеки та iнше). Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.
   3. Облiк дебiторської заборгованостi.
   Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999р.
   За даними балансу, станом на балансi Товариства станом на 31.12.11р. рахується:
   " дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 17,8тис.грн.;
   " дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 85,4тис.грн.;
   " iнша поточна дебiторська заборгованiсть 125,4тис.грн..
   4. Облiк грошових коштiв.
   Касовi операцiї Товариства ведуться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженим Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р.( зi змiнами та доповненнями) та Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi затвердженої Постанова Правлiння Нацiонального банку України 21.01.2004 N 22.
   Залишок грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2011р складає 23,9тис.грн..
   Аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.

   Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами пасивiв, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   2.Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства вiдповiдають вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнааїни № 20 вiд 31.01.2000р.
   За даними балансу зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011р. мають наступний склад:
   1 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 29,8тис.грн.;
   2 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 0,7тис.грн.;
   3 Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 0,8тис.грн.;
   4 Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 1,3тис.грн.;
   5 Iншi поточнi зобов'язання - 905,4тис.грн.;
   3. Висловлення думки, щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства, вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" здiйснюється по кожному акцiонеру.Статутний капiтал Товариства є фiксованою величиною i складає 10,4тис.грн., який сформовано в повному обсязi.
   Власний Товариства має вiд'ємне значення i складає 332,5тис.грн., у тому числi статутний фонд 10,4тис.грн., додатковий капiтал 1138,7тис.грн. та непокритий збиток 1471,2 тис.грн.
   Висловлення думки, щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства.
   На пiдставi даних фiнансової звiтностi "Баланс" аудитором проведено розрахунок вартостi чистих активiв (ЧА) Товариства та порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром статутного фонду для цiлей реалiзацiї положень п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України та встановлено, що сума активiв по балансу складає 615,9тис.грн., а сума зобов'язань складає 938,0тис.грн. виходячи з цього сума чистого капiталу має вiд'ємне значення i дорiвнює 322,1тис.грн. Розмiр вартостi ЧА менше розмiру статутного фонду на 332,5тис.грн., що суперечить вимогам п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України
   Облiк фiнансових результатiв.
   Облiк доходiв Товариства здiйснюється у ностi з вимогами П(С)БО 15 "Дохiд", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 290 вiд 29.11.1999р. Класифiкацiя та визнання доходу Товариством проведенi вiрно, данi про отриманi доходи в 2011 роцi, вiдображенi у формi № 2 -м "Звiт про фiнансовi результати", є достовiрними та складають:
   - чистий дохiд 533,5тис.грн.
   - iншi операцiйнi доходи 0,4тис.грн.;
   Формування витрат Товариства, у перевiреному перiодi, здiйснювалось у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства та правильно вiдображено у звiтностi.
   Облiк витрат Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.1999р.
   Витрати Товариства за 2011рiк становлять , а саме:
   - собiвартiсть реалiзованої продукцiї 253,5тис.грн.;
   - iншi операцiйнi витрати 283,5тис.грн.;

   Заатами дiяльностi у 2011роцi Товариством отримано збиток в сумi 3,1тис.грн.
   Балансовий збиток Товариства визначений згiдно з чинним законодавством.

   Аудитор В.I.Верчук
   сертифiкат А №006239
   свiдоцтво №4005

   Дата видачi висновку 17 квiтня 2012 року.

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Здавання в оренду власного нерухомого майна.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв товариство не здiйснювало значних придбань або вiдчужень активiв.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними поблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є:
   - значний податковий тиск на товаровиробника
   - нестабiльнiсть законодавства
   - низька платоспроможнiсть замовникiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом 2011 року до Товариства не застосовувались штрафнi санкцiї.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства у звiтному перiодi здiйснювалось за рахунок власних коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення ринку надання послуг.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний рiк дослiдження та розробки Товариством не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Станом на 31.12.2011р. судовi справи, стороною в яких виступає Товариство або його посадовi особи, вiдсутнi.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   428.800   329.000   0.000   0.000   428.800   329.000
     — будівлі та споруди   250.300   176.700   0.000   0.000   250.300   176.700
     — машини та обладнання   0.800   0.600   0.000   0.000   0.800   0.600
     — транспортні засоби   13.600   10.300   0.000   0.000   13.600   10.300
     — інші   164.100   141.400   0.000   0.000   164.100   141.400
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   428.800   329.000   0.000   0.000   428.800   329.000
   Опис: На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 1796,1 тис.грн., знос - 1467,1 тис.грн. Обмеження щодо користування майном вiдсутнi.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   -322.100 -319.000
   10.400 10.400
   10.400 10.400
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-322.100 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(10.400 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України, якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 0.700  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 937.300  X X
   Усього зобов'язань X 938.000  X X
   Опис: Всього поточних зобов'язань на 31.12.2011р.- 938,0 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботги - 29,8 тис. грн.;
   - за розрахунками з бюджетом - 0,7 тис.грн.;
   - зi страхування - 0,8 тис.грн.;
   - з оплати пра тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання - 905,4 тис.грн.

    
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2009 0 0
   2 2010 1 0
   3 2011 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликались.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створенi.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата д/н
   Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї" За ЄДРПОУ 04638917
   Територія 73000, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 6 За КОАТУУ 6510136600
   Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПОФГ
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 26.61.1
   Одиниця виміру Приватне акціонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 6
   Середня кількість працівників 4
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 428.8 329.0
   — Первісна вартість 031 1796.1 1796.1
   — Знос 032 1367.3 1467.1
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 428.8 329.0
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 9.8 8.7
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 23.6 22.9
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 10.3 17.8
   — первісна вартість 161 10.3 17.8
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 30.0 85.4
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 113.6 125.4
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 3.8 23.9
   — в іноземній валюті 240 2.8 2.8
   Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
   Усього за розділом ІІ 260 193.9 286.9
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
   Баланс 280 622.7 615.9

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 10.4 10.4
   Додатково вкладений капітал 320 1138.7 1138.7
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1468.1 -1471.2
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 -319.0 -322.1
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 28.8 29.8
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 4.4 0.7
   — зі страхування 570 3.2 0.8
   — з оплати праці 580 4.1 1.3
   Інші поточні зобов'язання 610 901.2 905.4
   Усього за розділом IV 620 941.7 938.0
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 622.7 615.9
   Примітки:
   1. Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї).
   Станом на 31 грудня 2011року за даними балансу Товариства нараховується:
   " по первiснiй вартостi 1796,1тис.грн.;
   " нарахований знос 1467,1тис.грн.;
   " залишкова вартiсть 329,0тис.грн..
   Данi аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
   Крiм того в облiку облiковуються iншi необоротнi активи в сумi 1550,0тис.грн.
   2. Облiк запасiв.
   Станом на 31 грудня 2011року, за даними балансу Товариства облiковуються наступнi запаси:
   - виробничих запасiв на суму 8,7тис.грн.;
   - готової продукцiї 22,9тис.грн.
   Запаси утримуються для використання пiд час здiйснення господарської дiяльностi, а також управлiння Товариством.
   3. Облiк дебiторської заборгованостi.
   Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi Товариства вiдвимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999р.
   За даними балансу, на балансi Товариства станом на 31.12.11р. облiковується:
   " дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 17,8тис.грн.;
   " дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 85,4тис.грн.;
   " iнша поточна дебiторська заборгованiсть 125,4тис.грн.
   4. Облiк грошових коштiв.
   Касовi операцiї Товариства ведуться у вiдповiдностi з Положенням про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженим Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р.( зi змiнами та доповненнями) та Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi затвердженої Постанова Правлiння Нацiонального банку України 21.01.2004 N 22.
   Залишок грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2011р складає 23,9тис.грн.

   За даними балансу зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011р. мають наступний склад:
   1 Кредизаборгованiсть за товари, роботи, послуги - 29,8тис.грн.;
   2 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 0,7тис.грн.;
   3 Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 0,8тис.грн.;
   4 Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 1,3тис.грн.;
   5 Iншi поточнi зобов'язання - 905,4тис.грн.;
   Статутний капiтал Товариства є фiксованою величиною i складає 10,4тис.грн., який сформовано в повному обсязi.
   Власний капiтал Товариства має вiд'ємне значення i складає 332,5тис.грн., у тому числi статутний фонд 10,4тис.грн., додатковий капiтал 1138,7тис.грн. та непокритий збиток 1471,2 тис.грн.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 533.5 405.6
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0 8.1
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 533.5 397.5
   Інші операційні доходи 040 0.4 1.9
   Інші звичайні доходи 050 0.0 1.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 533.9 400.4
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 253.5 196.5
   Інші операційні витрати 090 283.5 229.8
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0.0 0.0
   Вписуваний рядок: 092 0.0 0.0
   Інші витрати 100 0.0 0.0
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 537.0 426.3
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -3.1
   Податок на прибуток 140 0.0 0.0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -3.1 -25.9
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0
   Примітки:
   Облiк доходiв Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 15 "Дохiд", яке затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 290 вiд 29.11.1999р.
   Данi про отриманi доходи в 2011 роцi:
   - чистий дохiд 533,5тис.грн.
   - iншi операцiйнi доходи 0,4тис.грн.;
   Витрати Товариства за 2011рiк становлять:
   - собiвартiсть реалiзованої продукцiї 253,5тис.грн.;
   - iншi операцiйнi витрати 283,5тис.грн.;

   За результатами дiяльностi у 2011роцi Товариством отримано збиток в сумi 3,1тис.грн.

  • Примітки

   Примітки