Створення: 02.10.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 03/11/2015

Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічної комплектації» скликає загальні збори акціонерів 03.11.2015р. об 11.00 за адресою товариства: 73027, м.Херсон, вул.Р.Люксембург, 6, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2013-2014р.р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013-2014р.р.
 6. Відкликання та обрання ревізора.
 7. Про реорганізацію ПрАТ «УВТК» шляхом перетворення в ТОВ «УВТК».
 8. Призначення комісії з припинення.
 9. Затвердження плану перетворення.
 10. Затвердження умов обміну акцій ПрАТ «УВТК» на частки у статутному фонді ТОВ «УВТК».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 28.10.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора Мороза О.М.

Реєстрація учасників зборів 03.11.15 з 10.20 до 10.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 382/358.
 • Основні засоби 161/246.
 • Довгострокові фінінвестиції 1139/1139.
 • Запаси 23/27.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 80/53.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 26/31.
 • Нерозподілений прибуток -1680/-1658.
 • Статутний капітал 10/10.
 • Поточні зобов’язання 913/866.
 • Збиток -22/-187.
 • Кількість акцій 20746/20746.
 • Чисельність працівників 8/3.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 186(2190) від 01.10.2015р.