Створення: 22.01.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/03/2015

Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічної комплектації» скликає загальні збори акціонерів 10.03.15 о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Р.Люксембург, 6, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013-2014р.р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013-2014р.р.
 5. Відкликання та обрання ревізора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 03.03.15.
З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора.
Реєстрація учасників зборів 10.03.15 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 382/358.
 • Основні засоби 161/246.
 • Довгострокові фінінвестиції 1139/1139.
 • Запаси 23/27.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 80/53.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 26/31.
 • Нерозподілений прибуток -1680/-1658.
 • Статутний капітал 10/10.
 • Поточні зобов’язання 913/866.
 • Збиток -22/-187.
 • Кількість акцій 20746/20746.
 • Чисельність працівників 8/3.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 14(2018) від 22.01.15.