Створення: 01.08.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/09/2013

Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічної комплектації» скликає загальні збори акціонерів 10.09.2013р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул. Р.Люксембург, 6, з таким порядком денним:

  1. Звіт про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження річного звіту, балансу і розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2012р.
  4. Переобрання наглядової ради товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 04.09.13. З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні. Реєстрація учасників зборів 10.09.13 з 09.20 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

Усього активів 358/616.

Основні засоби 246/329.

Довгострокові фінінвестиції 1139/1139.

Запаси 27/32.

Сумарна дебіторська заборгованість 53/229.

Грошові кошти та їх еквіваленти 31/24.

Нерозподілений прибуток -1658/-1471.

Статутний капітал 10/10.

Поточні зобов’язання 866/938.

Збиток -187/-26.

Кількість акцій 20746/20746.

Чисельність працівників 3/4.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 142(1646) від 01.08.13.