Створення: 15.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/04/2017

Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічної комплектації», місцезнаходження м.Херсон, вул.Р.Люксембург, 6, скликає загальні збори акціонерів 20.04.2017р. об 11.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: голова комісії – Дрозд Алла Володимирівна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 5:

звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- уповноважити Мороза Олександра Миколайовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: uvtk.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 14.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Мороза О.М.

Реєстрація учасників зборів 20.04.17 з 10.30 до 10.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 608/675.
 • Основні засоби 251/479.
 • Запаси 18/18.
 • Сумарна дбт заборгованість 207/132.
 • Грошові кошти 131/47.
 • Непокритий збиток -1644/-1724.
 • Власний капітал 17/1724,5.
 • Статутний капітал 10/10.
 • Поточні зобов’язання 476/655.
 • Збиток прибуток (збиток) 80/-17.
 • Кількість акцій 20746/20746.
 • Чисельність працівників 7/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 50(2555) від 15.03.17.