Створення: 16.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 21/04/2016

Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічної комплектації» скликає загальні збори акціонерів 21.04.2016р. об 11.00 за адресою товариства: 73027, м.Херсон, вул.Р.Люксембург, 6, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 6. Переобрання наглядової ради та ревізора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 15.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора Мороза О.М.

Реєстрація учасників зборів 21.04.16 з 10.20 до 10.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 893/901.
 • Основні засоби 479/661.
 • Запаси 15/17.
 • Сумарна дбт заборгованість 158/134.
 • Грошові кошти 47/15.
 • Непокритий збиток -1724/-1707.
 • Статутний капітал 10/10.
 • Поточні зобов’язання 882/873.
 • Збиток -17/-27.
 • Кількість акцій 20746/20746.
 • Чисельність працівників 7/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України № 47(4335) від 16.03.16.